ΑΡΧΙΚΗ


12316474_148468742180086_6418564716195977433_n

 

Δικαστικός επιμελητής

Ο δικαστικός επιμελητής είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός που βοηθά με τις υπηρεσίες του στην απονομή της Δικαιοσύνης από τα Δικαστήρια, καθώς και στην εκτέλεση των αποφάσεων που αυτά εκδίδουν (κυρίως τα Πολιτικά Δικαστήρια). Ο Δικαστικός Επιμελητής παρέχει τις υπηρεσίες του ελεύθερα, όπως και ο δικηγόρος ή ο συμβολαιογράφος.

 

 

Καθήκοντα

 

Στα θεσμοθετημένα καθήκοντά του Δικαστικού επιμελητή περιλαμβάνεται κυρίως η  επίδοση δικογράφων και εξώδικων εγγράφων, καθώς και η αναγκαστική εκτέλεση εκτελεστών τίτλων-δικαστικών αποφάσεων κυρίως με την επιβολή κατασχέσεων στην όποια κινητή και ακίνητη περιουσία οφειλετών, τη διενέργεια αφαίρεσης κινητών πραγμάτων και την αποβολή από μίσθια ή καταπατημένα ακίνητα οφειλετών και την απόδοσή τους στον κύριο τους. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την επιβολή αναγκαστικής εκτέλεσης θεσμοθετείται στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

 

 Δικαίωμα έρευνας περιουσιακών στοιχείων οφειλετών

 

Ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται, με αποκλειστικό σκοπό την εξεύρεση περιουσιακών στοιχείων οφειλετών, εναντίον των οποίων έχει εντολή να διενεργήσει κατάσχεση ή άλλη πράξη εκτελέσεως, να ενεργεί έρευνες στα δημόσια βιβλία που τηρούνται στα υποθηκοφυλακεία, κτηματολογικά γραφεία, νηολόγια, ναυτικά υποθηκολόγια, μητρώα αεροσκαφών, διευθύνσεις συγκοινωνιών και υπό ορισμένες προϋποθέσεις και στα αρχεία των συμβολαιογράφων.

 

Δικαίωμα εξακρίβωσης στοιχείων ταυτότητας

 

Ο δικαστικός επιμελητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, δικαιούται να ενεργεί έλεγχο για την εξακρίβωση της ταυτότητας εκείνων τους οποίους αφορά η εκτέλεση ή η επίδοση. Στις περιπτώσεις αυτές, όποιος αρνηθεί να δηλώσει την ταυτότητά του ή δηλώσει ψευδή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους ή με χρηματική ποινή.

 

Δικαίωμα αίτησης συνδρομής της Αστυνομίας

 

Ο δικαστικός επιμελητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του δικαιούται να ζητά, όταν ο ίδιος το κρίνει αναγκαίο, τη βοήθεια της αρμόδιας αστυνομικής αρχής, η οποία υποχρεούται να τον συνδράμει αμέσως, χωρίς να παρεμβαίνει στα καθήκοντά του και χωρίς να τον απομακρύνει από τον τόπο της εκτελέσεως για οποιονδήποτε λόγο πριν τελειώσει το έργο του. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητηθεί και προφορικά ή τηλεφωνικά.

 

Δικαίωμα απομάκρυνσης προσώπων που παρεμποδίζουν το έργο του

 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται να απομακρύνει από τον τόπο της εκτελέσεως ή της επιχειρούμενης πράξεως όσους με οποιονδήποτε τρόπο τον παρεμποδίζουν. Όποιος εξακολουθεί να παρεμποδίζει, τιμωρείται για απείθεια με φυλάκιση μέχρι έξι μηνών.

 

 

Πηγές

 

Νόμος 2318/1995: Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών